Informácia o ochrane osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Gynekologická Ambulancia – Gyn-MK, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2726/25, 058 01 Poprad, IČO: 50 160 486 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 32426/P, tel. číslo: +421 948 846 272, e-mail: gynekologpoprad@gmail.com

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: gynekologpoprad@gmail.com.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prostredníctvom Systému online registrácie a rezervácie termínu vyšetrenia na stránke mojgynekolog.sk získava Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb (Používateľov a Pacientov) v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, e-mailová adresa, telefón. Počas spracúvania týchto osobných údajov sú k údajom zadaným pri registrácií doplnené údaje o rezervovaných termínoch vyšetrení. Osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme IS webová stránka - registrácia, online objednávky.
Účelom spracovania týchto osobných údajov je poskytovanie vyššie špecifikovaných služieb t.j. registrácie Používateľa na stránke a následnej možnosti rezervácie termínu vyšetrenia pre Používateľa / Pacienta. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – online rezervácie služieb a zdravotníckych výkonov poskytovaných ambulanciou. Osobné údaje spracúvané na účel online rezervácie termínu a zdravotníckych výkonov sú spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

Prostredníctvom kontaktného formulára na stránke mojgynekolog.sk získava Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb (Používateľov a Pacientov) v rozsahu: meno a priezvisko Používateľa, emailová adresa, telefón. Odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám.

Prevádzkovateľ v súlade so stanovenými účelmi spracúvania osobných údajov vyhlasuje, že zhromažďované spracúvané osobné údaje nebudú ďalej poskytované a sprístupňované tretím stranám alebo iným neoprávneným osobám, zverejňované, predmetom cezhraničného prenosu ani využívané za iným účelom. K uvedeným spracovateľským operáciám Prevádzkovateľ pristúpi len v prípade, že mu to bude ukladať osobitný zákon alebo sa bude domáhať svojich právom chránených záujmov.
Prevádzkovateľ používa pre spracovanie Sprostredkovateľa, a to firmu TAG design, s.r.o., s ktorou má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní.

Prevádzkovateľ stránky sa zaväzuje získané osobné údaje chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom riadne poučených oprávnených osôb a na základe písomného poverenia aj prostredníctvom sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu, zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle § 19 zákona o ochrane osobných a/alebo čl. 13 GDPR:

 1. Právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme, ako aj na informácie o ich spracúvaní.
 3. Právo na opravu osobných údajov – ak sú údaje, ktoré o vás máme, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o ich úpravu, aktualizáciu či doplnenie.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania – ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo že ich už nepotrebujeme využívať, môžete nás požiadať, aby sme ich prestali používať.
 5. Právo na vymazanie (na zabudnutie) – môžete si ho uplatniť, ak osobné údaje, ktoré sme od vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, avšak my musíme zohľadniť, či nemáme právne alebo legislatívne povinnosti ich aj naďalej spracúvať.
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi – týka sa len tých osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy s vami.
 7. Právo podať návrh na začatie konania – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov – ak vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, tak po podaní námietky nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Používateľ zakliknutím políčka „Súhlasím s podmienkami používania systému registrácie a online objednávania pacientok“ pri registrácii na stránke potvrdzuje, že bol s týmito informáciami oboznámený a nemá voči nim námietky. V prípade, že dôjde k zmenám v týchto podmienkach a Používateľ s nimi nebude z pohľadu spracúvania osobných údajov súhlasiť, je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah a ukončiť svoje používanie Systému rezervácie termínov. Po ukončení zmluvného vzťahu je zrušenie registrácie a predbežne rezervovaných termínov vykonané s okamžitou platnosťou a je nevratné. Osobné údaje budú po ukončení zmluvného vzťahu a po vysporiadaní si vzájomných záväzkov a uplynutí archivačnej lehoty, z informačného systému Prevádzkovateľa bezodkladne zlikvidované.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní, tým že napríklad umožňujú zapamätať si vaše prihlásenie pre ďalšiu návštevu našich stránok. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Na stránke mojgynekolog.sk využívame tieto cookies:

 1. Na ukladanie vašich osobných nastavení - slúžia na predvyplnenie vašich prihlasovacích údajov.
 2. Na vytváranie anonymných štatistických záznamov. Počas každej vašej návštevy používajú naše webové stránky analytický softvér Google Analytics, ukladajúci anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli, akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané čisto pre vlastné technické a marketingové účely.
 3. Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov. Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si vaše voľby. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky