Možnosti riešenia pri potvrdení anomálie plodu

Pri potvrdení závažnej vrodenej vývojovej chyby nezlúčiteľnej so životom, alebo pri potvrdení genetickej anomálie plodu (napríklad Downov syndróm) je rozhodnutie o ďalšom pokračovaní v gravidite na pacientke podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 74/1986 Zb. zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

Tento zákon ustanovuje, že žene možno umelo prerušiť tehotenstvo s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak:

  • je ohrozený život pacientky (napríklad: mimomaternicové tehotenstvo). Interrupciu je možné vykonať bez ohľadu na trvanie tehotenstva.
  • je ohrozené zdravie alebo zdravý vývoj plodu. Interrupciu je možné vykonať bez ohľadu na trvanie tehotenstva.
  • ide o genetický chybný vývoj plodu (napríklad: Downov syndróm). Podľa Vyhlášky je možné v tomto prípade vykonať interrupciu do 24 týždňov trvania tehotenstva. Práve toto ustanovenie určil Ústavný súd za rozporné so zákonom, nakoľko prekračuje hranicu 12 týždňov určenú zákonom.
  • bez zdravotných dôvodov možno prerušiť tehotenstvo, ak tehotenstvo nepresahuje 12/0 týždňov a ak tomu nebránia pacientkine zdravotné dôvody.
  • zo zdravotných dôvodov pacientky - interrupciu je možné vykonať v tomto prípade do 12 týždňov trvania tehotenstva.

Z uvedeného teda vyplýva, že v žiadnom prípade nemožno vykonať interrupciu bez súhlasu ženy. Zároveň nie je možné rozšíriť okruh prípadov, pre ktoré je možné interrupciu vykonať. Teda interrupciu je možné vykonať iba v piatich hore uvedených prípadoch.

Zdravotnou prekážkou (kontraindikáciou), pre ktorú na žiadosť ženy nemožno prerušiť tehotenstvo je:

  • zdravotný stav ženy, ktorý podstatne zvyšuje zdravotné riziko spojené s umelým prerušením tehotenstva (interrupcia teda nie je možná v prípade, ak by žena po tomto zákroku trpela vážnejšími zdravotnými následkami, alebo by vzniklo riziko ich vzniku)
  • umelé prerušenie tehotenstva, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov (Ak by napríklad žena absolvovala interrupciu v januári a následne by žiadala o interrupciu v apríli, nie je možné túto druhú interrupciu vykonať).

Toto neplatí ak:

  • žena už dvakrát rodila,
  • dovŕšila 35 rokov veku,
  • je dôvodné podozrenie, že žena otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný (t.j. obete znásilnenia)

Ak o interrupciu požiada žena, ktorá ešte nedovŕšila 16 rokov života, na jej vykonanie je nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu, prípadne osoby, ktorej bola zverená do výchovy. Ak ide o ženu, ktorá je vo veku od 16 do 18 rokov života, sa súhlas rodiča nevyžaduje. V tomto prípade zdravotnícke zariadenie iba vyrozumie o interrupcii zákonného zástupcu.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky