Typy hospitalizácií, predoperačné vyšetrenie, informácie a rady pred a po operačnom výkone

Vopred by som upozornil, že operácie kde postačuje regionálna (lokálna) anestézia si nevyžadujú predoperačné vyšetrenie, ako aj akútne stavy ako napr. akútny cisársky rez si pre naliehavosť situácie nevyžadujú predoperačné vyšetrenie.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu (pandémia Covid-19) môžu byť niektoré odkladné operačné výkony preobjednané na neskôr. Každá pacientka pred plánovaným operačným výkonom musí mať PCR Test na Covid-19 (mimo akútnych stavov) nie starší ako 72 hod. v deň operácie.

Každá pacientka, ktorá je hospitalizovaná na GYNPORO Poprad je v súčasnosti hneď testovaná Antigénnym testom na Covid-19. Ak je negatívna, tak je hospitalizovaná na normálnej lôžkovej časti. Pri Covid pozitivite je hospitalizovaná v tzv. Covid zóne vyhradenej pre Covid-19 pozitívne pacientky. V daný deň príjmu alebo na ďalší deň je následne pretestovaná aj PCR testom. Pretestovanie dlhodobo hospitalizovaných pacientok Antigénovým testom sa robí každé 4 dni.

Typy hospitalizácií

V prvom rade rozlišujeme tzv. JZS – Jednodňovú zdravotnú starostlivosť a Normálnu Hospitalizáciu.

JZS – Jednodňová zdravotná starostlivosť

Jedná sa o tzv. malé operačné zákroky (napr. – Hysteroskopie, Kyretáže, Konizácie a pod.), ktoré si nevyžadujú niekoľkodňovú hospitalizáciu s nutnosťou permanentného monitorovania vitálnych funkcií ako aj celkového klinického stavu. Pacientka je prijímaná na gynekologické oddelenie v ranných hodinách (07:00) s následným prepustením do domácej starostlivosti v poobednajších hodinách (15:00) v sprievode blízkej osoby, pri nevyhnutnosti stavu je ponechaná na monitorovanie klinického stavu do ďalšieho dňa.

Hospitalizácia  a Pôrod

Ide už o väčšie operačné zákroky ako Laparoskopie, Abdominálne operácie, Vaginálne operácie (Hysterektomie) a Pôrody (spontánne alebo cisárskym rezom), ktoré si už vyžadujú minimálne 24-hodinové monitorovanie klinického stavu pacienta a jeho vitálnych funkcií.

Obvyklá dĺžka hospitalizácie:

 • Abdominálne a Vaginálne operácie - 4-5 dní
 • Laparoskopie - 2-3 dni podľa náročnosti a rozsahu operačného zákroku
 • Pôrody - obvykle 3-4 dni - deň pôrodu (spontánneho alebo cisárskeho rezu) je tzv. nultým dňom

Obvykle pacientku pri plánovaných operačných výkonoch prijímame deň vopred, aby dostala požadovanú predoperačnú prípravu.

Predoperačné vyšetrenie

Hlavnou podstatou predoperačného vyšetrenia je si v maximálnej možnej miere pripraviť pacientku zo zdravotného hľadiska na operáciu ako aj odhaliť prípadné ochorenia, ktoré sa doteraz nemuseli prejaviť. V rámci neho sa odborní lekári vyjadrujú o možných rizikách operácie ako aj možných komplikáciách, zhodnocujú váš celkový zdravotný stav, vyjadrujú sa k jednotlivým krokom potrebným k príprave na operáciu.

Začíname krvnými odbermi na našej gynekologickej ambulancii s výsledkami ktorých pacientka absolvuje predoperačné interné a následne predoperačné anesteziologické vyšetrenie.

Predoperačné interné vyšetrenie je možné realizovať cestou vášho obvodného všeobecného lekára, ktorý má prakticky všetky potrebné informácie o vašom zdravotnom stave vo vašej zdravotnej karte. Ak nepochodíte u všeobecného lekára, tak ďalšou možnosťou predoperačného interného vyšetrenia je interná ambulancia na 1. poschodí v Nemocnici Poprad a.s.

S predoperačným interným vyšetrením pacientka následne absolvuje predoperačné anesteziologické vyšetrenie, ktoré realizujeme u nás v poliklinickej ambulantnej časti nemocnice Poprad na 2 poschodí. Platnosť predoperačného anesteziologického vyšetrenia je jeden mesiac!

V súčasnosti pre Pandémiu Covid-19 sa realizuje predoperačné anesteziologické vyšetrenie priamo v Nemocnici Poprad pred plánovaným výkonom.

Niekedy v rámci predoperačného interného alebo anesteziologického vyšetrenia sú potrebné aj iné špeciálne vyšetrenia – napr. kardiologické, endokrinologické alebo hematologické vyšetrenie, Echo srdca a pod..., ktoré pacientka musí pred operáciou absolvovať!

Informácie pred výkonom

 • objednanie na príjmovej ambulancii GYN-POR oddelenia (9 poschodie),
 • príjem s predoperačnými vyšetreniami (vrátane krvných testov),
 • doniesť lieky, ktoré užívate pravidelne,
 • doma večer pred výkonom ľahká strava, od polnoci byť nalačno nasmädno,
 • výkony JZS – na výkony prísť ráno o 07:00 nalačno, nasmädno, nenalíčená, nemať cennosti pri sebe vrátane šperkov (náušnice, prstene), odmaľovať si nechty (nutnosť sledovania saturácie),
 • Hospitalizácia – na príjem postačuje prísť od 09:00, maximálne doobeda; ináč ako pri JZS,
 • domáca príprava operačného poľa – oholenie vulvy ako aj podbrušia
 • zoznam vecí na hospitalizáciu nájdete v článku Zoznam vecí na hospitalizáciu a pôrod,
 • o vystavenie práceneschopnosti požiadať hneď ráno.

Informácie bezprostredne pred výkonom

 • vyzliecť si spodné prádlo, pripraviť si vlastné hygienické vložky
 • vybrať a odložiť vyberateľnú zubnú protézu,
 • odložiť cennosti (náušnice, prstene, retiazky, hodinky ....),
 • nejesť a nepiť,
 • dľa typu operácie ráno – odobranie potrebných krvných testov (napr. glykémie...), podanie profylaktickej antibiotickej prípravy intravenózne, intravenózna hydratácia pacientky (pacientka ostáva nalačno, nasmädno), podanie chronickej medikácie (najčastejšie lieky na tlak), podanie klyzmy, zavedenie permanentného močového katétra, kontrola oholenia op. poľa (brucha lebo vulvy), oblečenie kompresných pančúch....

Informácie po zákroku

Výkony JZS

 • ležať, nevstávať, riadiť sa pokynmi personálu,
 • hlásiť nežiadúce účinky anestézy – zvracanie, ťažkosti s dýchaním, bolesti....,
 • piť a jesť podľa odsúhlasenia lekára OAIM (anesteziológa) alebo gynekológa – špeciálny režim majú pacientky s Diabetom,
 • odchod domov cca o 15:00 v sprievode rodinného príslušníka,
 • prísť si po výsledky histológie o 14 dní od operácie a s nimi ako aj s prepúštacou správou sa pacientka hlási u obvodného gynekológa.
 • Pacientka je poučená:
  • o možnosti špinenia až krvácania (menštruačného charakteru) po dobu 7-14 dní,
  • o dodržiavaní domáceho kľudového režimu,
  • aby sa vyhýbala spoločným hygienickým zariadeniam,
  • aby sa nekúpala ale sprchovala (do najbližšej menštruácie alebo vyhojenia slizníc event. kože),
  • aby obmedzila pohlavný styk aspoň po dobu 3 týždňov alebo do najbližšej menštruácie,
  • všetko sú to opatrenia na zníženie rizika infekcie a iných komplikácií vnútorného genitálu.

Hospitalizácia

 • zahrňuje bezprostrednú pooperačnú starostlivosť na pooperačnej izbe s monitorovaním základných vitálnych životných funkcií (TK, pulz, meranie saturácie, dýchania) na obdobie minimálne 24 hodín po operácii,
 • podávanie nevyhnutnej pooperačnej medikácie intravenóznou cestou – antibiotiká, infúzne roztoky s analgetikami; subkutánne podanie liekov na riedenie krvi – Fraxiparine, Clexane ( prevencia tromboembolických komplikácií),
 • meranie príjmu a výdaja tekutín,
 • dodržiavanie diétnych opatrení v rámci pooperačného obdobia,
 • prvé vstávanie na druhý deň po operácii s pôrodnou asistentkou,
 • poučenia pacientky o pravidelnom vyprázdňovaní hrubého čreva (stolica do 72 hodín),
 • poučenie o dostatočnej hydratácii pacientky (2 litre tekutín denne),
 • 3. pooperačný deň odstraňujeme krytie z operačnej rany, operačnú ranu treba dôkladne umyť od prípadnej zaschnutej krvi pod sprchou a následne prikladaním (nie trením) vysušiť. Práve krvné koagulá a iné nečistoty v oblasti operačnej rany sú dobrou živnou pôdou pre baktérie a teda aj pre rozvoj infekcie operačnej rany. Základom dobrého hojenia každej operačnej rany je aby bola operačná rana v suchu (aby nemokvala), dezinfikovať op. ranu len v prípade potreby.
 • po pôrode
  • pravidelne meniť vložky (z dôvodu odchodu lochií),
  • starostlivosť o hrádzu a prípadné šitie
  • s radami ohľadom dojčenia vám radi pomôžu pôrodné asistentky event. Laktačná poradkyňa,
  • často sa pacientky sťažujú na opuchy dolných končatín po pôrode – je to dôsledok retencie tekutín počas gravidity, kedy po pôrode sa práve táto retinovaná tekutina v zmysle gravitácie presunie do dolných končatín. Pacientky sú poučené lekárom, že túto retinovanú tekutinu v priebehu 2-3 týždňov jednoducho vymočia a opuchy dolných končatín vymiznú.

Rady pre pooperačnú starostlivosť v domácom prostredí

 • poučenie pacientok (či už po operačnom výkone alebo po cisárskom reze):
  • o pociťovaní bolestí v podbrušku, kedy stačí len podávanie bežných analgetík (u tehotných len podanie Paracetamolu vzhľadom na kojenie),
  • o výskyte možného pošpiňovania – hlavne po vaginálnych operáciách,
  • o výskyte meteorizmu (plynatosť) alebo obstipácie (zápchy) – následok manipulácie s črevami ako aj následok anestézy,
  • o výskyte ťažkostí s močením – následok manipulácie s močovým mechúrom,
  • o dodržiavaní zvýšenej hygieny – nekúpať sa ale sprchovať, vyhýbať sa spoločným hygienickým zariadeniam, oplachy vonkajšieho genitálu, lokálna starostlivosť o operačnú ranu – zníženie rizika infekcie,
  • o vyberaní stehov 7 dní po operácii na ambulancii Gyn.-Por. oddelenia Poprad; stehy, ktoré sú vstrebateľné sa nevyberajú,
  • o pooperačnej kontrole o mesiac od prepustenia – platí pre Hysterektomie,
  • o telesnom šetrení minimálne 2 mesiace po operácii - nedvíhať ťažké veci – platí pre Hysterektomie; u Laparoskopických operáciách odporúčame telesné šetrenie po dobu minimálne 2 týždňov,
  • o postupnom zaťažovaní organizmu kondičnými cvičeniami, cvikmi na podporu a spevnenie panvového dna (platí pre pacientky po Hysterektómii),
  • o užívaní potrebnej pooperačnej medikamentóznej terapii – hlavne lieky na riedenie krvi, antibiotiká, chronická medikácia pacientky ....,
  • o návrate k pohlavnému životu o 6-8 týždňov po operácii (odporúčame použitie lubrikačného gélu, a opatrnosť pri pohlavnom styku).
 • dĺžka práceneschopnosti závisí od typu výkonu (Hysterektómie 6-8 týždňov; Laparoskopické operácie 1-2 týždne). Kúpeľnú liečbu vybavovať cestou obvodného gynekológa.
 • Hysterektomia (vybratie maternice) – poučenie pacientky, že už nemá maternicu, ale pri ponechaní vaječníkov u pacientky naďalej hormonálny cyklus prebieha. Ak sú pacientke vybraté aj vaječníky u mladších žien odporúčame Hormonálnu substitučnú terapiu cestou obvodného gynekológa (prevencia menopauzálnych príznakov, osteoporózy). Odstránením maternice sa nič nemení v anatomických pomeroch pošvy, preto počiatočné nepríjemnosti pri pohlavnom styku by mali časom vymiznúť.
 • prísť si po výsledky histológie o 14 dní od operácie a s nimi kontrola u obvodného gynekológa,
 • riadiť sa odporúčaniami v prepúšťacej správe,
 • v prípade iných komplikácií sa radiť so svojim obvodným gynekológom,
 • v prípade náhleho silného krvácania alebo silných bolestí brucha ísť na vyšetrenie do Nemocnice (nezabudnúť  prepúšťaciu správu),
 • pacientky po pôrode (spontánnom alebo cisárskom reze) – v období 6 týždňov od pôrodu (obdobie šestonedelia) riešia akékoľvek komplikácie na ambulancii Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Až 6 týždňov po pôrode sa s prepúšťacou správou hlásia na popôrodnej kontrole u obvodného gynekológa.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky