Tehotenské poradne

Každá poradňa (mimo úvodného vyšetrenia) zahŕňa:

 • odmeranie Tlaku krvi
 • váženie hmotnosti pacientky
 • vyšetrenia moča papierikovou metódou - zistenie pH, prítomnosti krvi, bielkovín, ketolátok a glukózy v moči
 • krvné odbery podľa týždňa tehotnosti - ak sú krvné odbery súčasťou poradne, tak pacientka musí prísť na vyšetrenie v ranných hodinách!
 • subjektívne zhodnotenie stavu pacientky
 • objektívne zhodnotenie podľa týždňa tehotnosti - cítenie pohybov plodu, možného odtoku Plodovej vody alebo prítomnosti krvácania, vylúčenie opuchu dolných končatín
 • Ultrazvukové vyšetrenie plodu - vyšetrenie závisí hlavne pri úvodných diagnostických skríngových vyšetreniach od polohy plodu, ktorá ak nie je priaznivá, posielame pacientku sa prejsť a ultrazvukové vyšetrenie opakujeme s časovým odstupom.
 • ak tehotenstvo prebieha fyziologicky, tak poradne postačujú 1x mesačne do 34 týždňa, v posledných týždňoch frekvencia vyšetrení stúpa. To neplatí pre viacpočetné tehotenstvo.
 • na našej ambulancii vykonávame Integrovaný screeningový test na odhalenie rizika Downovho Syndrómu - vzniká spojením tzv. Kombinovaného testu (USG vyšetrenie a laboratórne odbery v 11-12 týždni tehotenstva ) a výsledkov tzv. Triple testu v 15-16 týždni gravidity. Integrovaný test má absolútne najvyššiu senzitivitu na záchyt vady plodu, pričom na druhej strane má najnižšiu falošnú pozitivitu, teda nestresuje tehotné a znižuje tak percento pacientok, ktoré by mali zbytočne podstúpiť invazívne diagnostické výkony - amniocentéza, CVS.
 • všetky dôležité výsledky a tehotenské poradne zaznamenávame do tehotenskej knižky.

 • zisťujeme údaj poslednej menštruácie,
 • zhodnotenie subjektívnych a objektívnych ťažkostí pacientky,
 • zisťovanie osobnej anamnézy pacientky - napr. ochorenia štítnej žľazy, hypertenzia, Diabetes Melitus, autoimunitných alebo iných ochorení,
 • ultrazvukové diagnostikovanie tehotenstva ako aj jeho prospešnosti - viac v článku Možnosti diagnostiky tehotenstva,
 • náplánovanie pacientky na I Trimestrálny Ultrazvukový skríning - optimálne v 11-12 týždni gravidity,
 • odporučenie užívania vitamínov pre I. Trimester hlavne s obsahom kyseliny listovej na správny vývoj neurálnej trubice.

 • štandartne vyšetrenie TK, hmotnosti, výšky a moča,
 • vystavenie tehotenského preukazu,
 • krvné odbery
  • sérologické vyšetrenie prítomnosti infekčných parametrov syfilisu, hepatitídy typu B a C, HIV, toxoplazmózy, rubeoly, CMV
  • odbery na zistenie funkčnosti štítnej žľazy - TSH , antiTPO, FT3, FT4
  • odber PAPP-A- Pregnancy Associated Plasma Protein-A  a β-hCG - voľná podjednotka ľudského choriového gonadotropínu - v rámci skríningového vyšetrenia (súčasť kombinovaného testu)
  • určenie krvnej skupiny a Rh faktora pacientky, prítomnosti antierytrocytárnych protilátok
  • odber základnej biochémie a hemokoagulačného skríningu
 • USG skríningové vyšetrenie plodu (súčasť kombinovaného testu - zadávame hodnotu CRL, NT a prítomnosť NB)
  • meranie CRL (temenno-kostrčnej vzdialenosti) - v kolerácii s údajom poslednej menštruácie = najpresnejšie určenie Termínu pôrodu
  • prítomnosť NB (Nasal Bone - Nosovej kosti)
  • meranie hodnoty NT (Nuchal Translucency) - Šijového Prejasnenia
  • hodnotením srdcovej akcie plodu
  • zisťovanie prítomnosti tzv. trikuspidálnej regurgitácie (hodnotenie prítomnosti spätného prietoku cez trikuspidálnu chlopňu v srdci)
  • hodnotením prietoku cez tzv. Ductus Venosus (žilová spojka medzi pupočníkovou žilou a dolnou dutou žilou plodu, vedúcou do pravej predsiene srdca)
  • realizujeme Skríning Preeklampsie - meranie prietokových parametrov Uterinných Artérií
  • určenie lokalizácie placenty a jej vzdialenosti od cervikalného kanála
  • určenie úponu pupočníka na placentu
  • určenie dĺžky cervikalného kanála
  • celkovo zisťovanie hrubých morfologických abnormalít plodu - končatín, hlavy, trupu, brucha, chrbticového kanála
 • Od ukončeného 11 týždňa gravidity možnosť Nadštandartnej diagnostiky na našej ambulancii - odber periférnej krvi matky - Panorama, Trisomy, alebo Nifty test, kde ide o neinvazívnu analýzu fetálnej DNA z krvi matky na odhalenie patologických vrodených Syndrómov plodu - najčastejšie Downov Sy, Edwardsov Sy alebo Patauov Sy. Viac info v článku Prenatálna diagnostika a Downov Syndróm. Tieto prenatálne neinvazívne testy umožňujú pre nedočkavé mamičky aj čisto len zistenie pohlavia plodu od 11 týždňa gravidity (za cenu okolo 110 eur).

 • štandartne vyšetrenie TK, hmotnosti a moča
 • krvné odbery - pokračujeme v laboratórnom skríningu tzv. Triple testom - odoberáme free ß-hCG - voľná podjednotka ľudského choriového gonadotropínu, AFP - alfafetoproteín, uE3 - nekonjugovaný estriol - čím skompletizujeme tzv. integrovaný skríning. Z výsledkov nám výjde celkové riziko postihnutia plodu Downovým Syndrómom v termíne ako aj celkové riziko výskytu rázštepu u plodu.
 • USG vyšetrenie - opätovná kontrola plodu vrátane biometrie; kontrola placenty a cervikálneho kanála - vylúčenie iných patológií. V 16 týždni gravidity sa začína diferencovať aj pohlavie plodu, ktoré tak môže byť už rozpoznateľné.

 • štandartne vyšetrenie TK, hmotnosti a moča
 • pacientka začína cítiť pohyby plodu najskôr od 18 t.g.
 • USG vyšetrenie zahŕňa
  • Ultrazvukový morfologický skríning plodu - USG vyšetrenie na odhalenie vrodených vývojových chýb plodu. Pacientka je poučená o náleze, pri suspekcii na VVCH plodu pacientku odosielame na konziliárne vyšetrenie do Ultrazvukových diagnostických centier - Dr. Grochal v Martine (femicare.org), alebo Sonoclinic Košice (sonoclinic.sk). Eventuálne odporúčame a vybavíme genetickú konzultáciu - Dr. Karabinoš.
  • Od druhej polovice gravidity hodnotíme - charakter steny maternice, dĺžku cervikálneho kanála, bezprostredného okolia maternice, vitalitu plodu (pohyby plodu a srdcová akcia plodu), placentu (štruktúru, hrúbku, uloženie), Pupočník (počet ciev, hrúbka, vinutie), množstvo plodovej vody (AFI - Amnion fluid index), biometrické parametre plodu.

 • štandartne vyšetrenie TK, hmotnosti a moča
 • USG vyš. plodu štandartne ako od druhej polovice gravidity (viď 3 poradňa)
 • OGTT - Orálno-glukózovo tolerančný test - test na zistenie prítomnosti tehotenskej cukrovky - vykonávame ho už na našej gynekologickej ambulancii - pacientka prichádza ráno nalačno - odoberáme prvý odber glykémie, následne vypije roztok GlucosePro (nápoj pre glukózovo tolerančný test dľa WHO s obsahom 75 g glukózy), následne 2 hod. po prvom odbere vykonávame ďalší odber glykémie. Medzi krvnými odbermi pacientka musí čakať v čakárni.

 • štandartne vyšetrenie TK, hmotnosti a moča
 • USG vyš. plodu štandartne ako od druhej polovice gravidity (viď 3 poradňa)
  • pridávame aj sledovanie tzv. Doplerových Prietokových parametrov plodu - meranie prietoku v oboch Umbilikálnych artériách - hodnotenie krvného zásobenia plodu (vylúčenie tzv. hypoxie plodu = nedostatočné zásobenie plodu)
  • Opätovne kontrolujeme morfológiu plodu na vylúčenie VVCH plodu, kedže niektoré VVCH plodu sa môžu prejaviť až v III trimestri.
  • od 30 t.g. definujeme aj Polohu plodu (poloha hlavičkou, koncom pánvovým, priečna alebo šikmá poloha)
  • k definitívnemu uloženiu resp. lokalizácie placenty (t.j. či nezasahuje blízko alebo do cervikálneho kanála) sa vyjadrujeme až po 32 t.g.!
 • Krvné odbery - kontrolné sérologické vyšetrenie prítomnosti infekčných parametrov syfilisu, toxoplazmózy
  • kontrolný Krvný obraz - pri nízkych hodnotách hemoglobínu odporúčame užívať doplnkové prípravky s obsahom železa (Globifer, Ferro Folgamma, Maltofer, Sorbifer....)
  • kontrolná biochémia
  • kontrolný odber antierytrocytárnych protilátok u Rh negatívnych pacientiek
 • odosielame pacientku s výmenným lístkom na EKG vyšetrenie ku svojmu všeobecnému lekárovi
 • odprúčame aj vyšetrenie u zubného lekára
 • u pacientiek s krvnou skupinou 0 Rh negat. v 28 t.g. podávame špecifické protilátky anti-D na vyblokovanie tvorby antierytrocytárnych protilátok

 • štandartne vyšetrenie TK, hmotnosti a moča
 • GBS Ster - ster z pošvy na zistenie prítomnosti Steptokokov skupiny B (Streptococcus agalactiae) - pri jeho pozitivte preliečujeme pacientku dľa zistenej citlivosti, zaznamenávame údaj o pozitivite do tehotenského preukazu a poúčame pacientku, že je nevyhnutné podanie intravenóznych Antibiotík pred pôrodom na maximálne eradikovanie infekcie.
 • vaginálne vyšetrenie - určenie tzv. Bishop skóre - palpačné hodnotenie celistvosti a mäkkosti cervikálneho kanála.
 • krvné odbery - kontrolný odber antierytrocytárnych protilátok u Rh negatívnych pacientiek
 • USG vyš. plodu so zameraním na:
  • určenie polohy plodu
  • prítomnosť pohybov plodu, vrátane dýchacích pohybov plodu
  • akcie srdca a jej frekvencie
  • určenie množstva Plodovej vody
  • lokalizáciu placenty a jej známok predčasného odlučovania
  • biometriu plodu (odhad veľkosti a hmotnosti plodu) - vylúčenie rastového zaostávania plodu
  • Doplerové vyšetrenie prietokových parametrov plodu - vylúčenie tzv. hypoxie plodu
  • pri hroziacom predčasnom pôrode - meranie dĺžky cervikálneho kanála vaginálnou sondou

 • od 36 t.g. sú poradne 1x týždenne do termínu pôrodu
 • pri každej poradni vyšetrujeme:
  • štandartne vyšetrenie TK, hmotnosti a moča
  • USG vyš. plodu so zameraním ako pri poradni č. 6
  • krvné odbery - v 36 t.g. kontrolný krvný obraz. Pri nízkych hodnotách hemoglobínu odporúčame Ferroterapiu a ďalšie kontrolné krvné obrazy á 2 týždnne. Pri pretrvávajúcich nízkych hodnotách Hemoglobínu aj napriek užívaniu Ferroterapie odosielame pacientku na hematologické vyšetrenie.
 • plod - čo sa týka zrelosti je pripravený na pôrod po ukončení 37 t.g. - t.j. od 37/0.
 • Pacientku v čase dátumu termínu pôrodu odosielame do ďalšej starostlivosti na kontrolné vyšetrenia do rizikovej ambulancie Gynekologiko-Pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Poprad a.s., kde je už pacientka sledovaná 2x týždenne.

Gemini (Dvojičky)

Tehotenské poradne (vrátane odberov a vyšetrení) u dvojičiek prebiehajú prakticky rovnako do prvej 1/2 gravidity ako u jednoplodovej gravidity, dôležitým rozdielom je, že v druhej polovici gravidity (od 20 t.g.) frekvencia vyšetrení stúpa na každé 2 týždne.

Celkovo viacpočetná gravidita je spojená s:

 • vyšším výskytom vrodených vývojových chýb u plodov
 • vyšším rizikom predčasného pôrodu
 • vyšším rizikom predčasného odtoku PV
 • vyšším rizikom výskytu komplikácií viažúcich sa na tehotenstvo (napr. preeklampia)
 • vyšším rizikom iných patológií - porucha lokalizácie placenty ako aj vyššie riziko predčasného odlučovania placenty , poruchy pupočníka (dvojcievny pupočník), vyššie riziko krvácania ...

 • v prvých fázach gravidity je dôležité určenie chorionicity (počet placent) ako aj amnionicity (počet plodových obalov) - viac v článku Možnosti diagnostiky tehotenstva - dôležité pre správne určenie rizík tehotenstva ako aj vedenia pôrodu.
 • ako prevenciu predčasného pôrodu nasadzujeme Progesteron buď vaginálne alebo perorálne 2x denne
 • vzhľadom na vyššie riziko vrodených vývojových chýb u plodov odporúčame pacientke nadštandartné vyšetrovacie metódy - USG konziliárne vyšetrenie na jednom z prenatálnych ultrazvukových pracovísk alebo odber periférnej krvi - Trisomy, Panorama, alebo Nifty test na odhalenie genetických Syndrómov.
 • všetky ďalšie vyšetrenia sú identické ako u jednoplodovej tehotnosti!
 • možné varianty Gemín:
  • Gemini Bichoriales-Biamniales (2 placenty, 2 plodové obaly) - každý plod má svoju placentu ako aj plodový obal - perspektívne prognosticky najmenej riziková varianta dvojičiek.
  • Gemini Monochoriales - Biamniales (1 placenta , 2 plodové obaly) - oba plody majú spoločnú placentu , ale každý svoj vak blán.
  • Gemini Monochoriales-Monoamniales (1 placenta, 1 vak blán) - oba plody majú spoločnú placentu ako aj plodové obaly - prognosticky najrizikovejšia forma dvojičiek s najvyšším rizikom rozvoja tzv. Twin to twin transfúsion syndrome (TTTS)!!

 • od 20 týždňa gravidity si pozývame pacientku na vyšetrenie každé 2 týždne už z dôvodu vyššie spomínaných rizík
 • krvné odbery ako aj ďalšie vyšetrenia a odporúčania sú rovnaké ako u jednoplodovej tehotnosti
 • Ultrazvukovo sa u plodov zameriavame na:
  • Biometriu plodov - zistenie rastových rozdielov u plodov (t.j. či si plody nekradnú vzájomne výživu) - dôležité u monochoriálnych gemín (spoločná placenta) - vylúčenie TTTS.
  • sledovanie prietokových parametrov u oboch plodov - vylúčenie tzv. hypoxie u plodov; dôležité u monochoriálnych gemín - vylúčenie TTTS.
  • meranie dĺžky cervikálneho kanála - zisťovanie rizika predčasného pôrodu; zvýšené riziko predstavuje dĺžka cervikálneho kanála ≤ 2.5 cm a známky tzv. funelingu (insuficiencie) cervixu (známky predčasného otvárania cervikálneho kanála).
  • množstva plodovej vody
  • polohu plodov - rozhodujúce pre vedenie pôrodu per vias naturales (spontánne) alebo cisárskym rezom u bichoriálnych gemín, monochoriálne gemini ukončujeme cisárskym rezom elektívne po kortikoidnej príprave v 35 t.g.
  • meranie srdcovej frekvencie plodov
  • lokalizáciu placent a ich známok predčasného odlučovania
  • prítomnosť pohybov plodov, vrátane dýchacích pohybov plodov
 • pri zistení včasnej rastovej retardácie plodu (do 20 t.g.) hlavne u monochoriálnych gemín odosielame pacientku na USG konziliárne pracovisko prenatálnej diagnostiky - vylúčenie či si plody vzájomne nekradnú výživu, zistenie patologických cievnych spojok a tým aj vylúčenie hlavne TTTS.
 • vo vyšších štádiách gravidity (III trimester) pacientku pri zistení suspekcie na rastovú retardáciu plodov, pri známkach hroziaceho predčasného pôrodu alebo suspektnej hypoxii jedného z plodov odosielame ihneď na hospitalizáciu na Gynekologicko-Pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad na intenzívnejšie sledovanie klinického stavu.

Twin to twin transfúzny syndróm (TTTS)

 • špecifická a najčastejšia komplikácia monochoriálnych dvojičiek (spoločná placenta)
 • ide o intraplacentárne cievne skraty v spoločnej placente - kde jeden plod (Donor = darca) presúva krvý prietok druhému plodu (Recipient = príjemca). Donor má riziko vzniku rastového zaostávania, anémie, hypotenzie, oligohydramnionu, ischemických príhod. Recipient naopak trpí hypervolémiou, hypertenziou, hyperviskozitou, polyhydramnionom, až hydropsom plodu.
 • pri potvrdení diagnózy TTTS je indikované konzultovať pracovisko, kde sa vykonáva laserové prerušenie cievnych skratov.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky